Szabadulj ki a hétköznapokból

Adatvédelmi tájékoztató

1. Általános rendelkezések

(1) A Code Game, Bodor Attila E.V., mint Adatkezelő az általa üzemeltetett www.codegame.hu weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Szabályzat és tájékoztató alapján jár el.
A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

Adatkezelő a Jelen Szabályzat tekintetében:

Adatkezelő: Code Game, Bodor Attila E.v.

Székhelye: 6725, Szeged Bécsi krt. 42.

Elektronikus (e-mail) cím: info@codegame.hu

Kamara: Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Cégjegyzékszáma: 54499816

Adószáma: 55773311-1-26

(2) Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

(3) Adatkezelő az (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében a felhasználó személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

2. Jogszabályi háttér

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)

– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

3. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő Felhasználók adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, hozzájárulásuk alapján, illetőleg

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a,

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeli.

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

(1) A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

(2)

Hírlevél szolgáltatás:
Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra. Adatkezelő kizárólag azon Felhasználók részére küld hírlevelet, akik a Portálon található menüpontban kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy részükre Adatkezelő hírlevelet küldjön.
A hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételéhez Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:
– név
– e-mail cím
– cégnév
Az adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozó Felhasználók folyamatos tájékoztatása Adatkezelővel, illetve Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról.
Felhasználó a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben Adatkezelő az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli Felhasználó adatait.
Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti:
• a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
• Adatkezelő levelezési címére küldött levélben

Direkt marketing, promóció:
A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő saját üzletszerzési céljából kezelje a személyes adatait.
Adatkezelő a Felhasználó számára – hozzájárulásától függően – bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küld új szolgáltatásairól, speciális ajánlatainkról.
Adatkezelő kizárólag azon Felhasználók részére küld promóciós levelet, akik a Portálon található menüpontban kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy részükre Adatkezelő promóciós levelet küldjön.
Felhasználó, amennyiben a továbbiakban nem kíván promóciós levelet kapni, bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat.
Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti:
• a promóciós levélben található leiratkozó linkre kattintva
• Adatkezelő levelezési címére küldött levélben

Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)
Adatkezelő Felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes Felhasználó azonosítására, kizárólag Felhasználó gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg Felhasználók információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

Felhasználónak lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, Linked-in) használata
A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha Felhasználó az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével Felhasználó kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in részére történő továbbításához.
Amennyiben Felhasználó be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/Linked-inre, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását Felhasználó közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben Felhasználó a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook//Twitter/Linked-in adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

Remarketing kódok
A Portálon Adatkezelő Google Adwords, valamint facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a Portál látogatóinak megcímkézéséhez.
A települt cookie segít abban, hogy Adatkezelő termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a facebook-on.
Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetések személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.

Naplóállományok (logfile-ok)
A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:
– a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe
– a felhasználó számítógépének beállításaitól függően a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa
– a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása
Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.
A fenti adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak és azokat Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

(Adatkezelő Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és Felhasználó hozzájárulása alapján kezelhet. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze Felhasználó azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Ezen adatokat Adatkezelő köteles törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy Felhasználó így rendelkezik.

(4) Adatkezelő biztosítja, hogy az igénybe vevő a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

(5) Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben Felhasználó hozzájárulása.

(6) Az adatkezelés időtartama:
Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával Felhasználó személyes adatait Adatkezelő törölni köteles.

A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja.
A számlázással kapcsolatos adatokat Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.

(7) Előfordulhat, hogy a szolgáltatások teljes körű megvalósításához Felhasználó bizonyos személyes adatait Adatkezelő harmadik fél részére – ideiglenes jelleggel – a szükséges hozzájárulás megadása esetén – adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából – átadja, így különösen:

– amennyiben a weboldalon keresztül online fizetésre kerül sor, Adatkezelő a fizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya számát továbbítja a pénzintézeti Adatkezelő felé, anélkül, hogy azt megőrizné.

– amennyiben a weboldalon megrendelt termékek esetén a kiszállításra szerződött partnervállalat számára Adatkezelő átadja a szállítandó terméket és a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokat (a szállítási nevet és címet). A kiszállítást végző partner az átadott szállítási adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül, aki ezeket az adatokat a szállítás teljesítésén kívül más célokra nem használhatja fel.

(8) A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében Adatkezelő igénybe veszi a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el. A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta.

(9) Amennyiben a szolgáltatások során, személyes adatokat – így például online fizetés esetén bankkártya számot– kell a Felhasználónak online módon elküldenie a szolgáltatás igénybevételéhez, Adatkezelő az ilyen üzenetek számára megfelelő védelmet nyújtó csatornát – SSL-alapú csatlakozást – biztosít.

(10) Amennyiben a weboldal egyes szolgáltatásait és oldalait Adatkezelő a vele üzleti kapcsolatban álló céggel üzemelteti, Adatkezelő üzemeltető partnere – Adatkezelő nevében és képviseletében eljárva Adatkezelő javára – gyűjti a személyes adatokat, amely adatkezelésre szintén a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései vonatkoznak.

(11) Amennyiben a weboldal valamely tartalompartnerével közös szolgáltatást tart fenn, a személyes adatok felhasználási joga közös, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak – a partnerrel fennálló szerződéses kapcsolat során előírt azonos tartalmú adatkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – ekkor is irányadóak.

(12) A (7)-(11) bekezdésben említett adatkezelések esetében az adatszolgáltatás illetve adatfeldolgozás során egyértelműen feltüntetésre kerül Adatkezelő illetve az adatfeldolgozó személye.

5. Felhasználók jogai

(1) Felhasználó kérelmezheti Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

(2) Felhasználó kérelmére Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben Adatkezelő költségtérítést állapít meg, azzal, hogy a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

(3) Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint Felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(4) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot Adatkezelő helyesbíti.

(5) A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) Felhasználó kéri (a kötelező adatkezelés kivételével);

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(6) Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(7) Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

(8) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Felhasználóet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

(9) Ha Adatkezelő Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja Felhasználóet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

(10) Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással Felhasználó személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben Felhasználó Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja Felhasználó a döntés ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

(11) Felhasználónek jelen 5. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá Felhasználó vagy mások jogainak védelme érdekében.

6. Jogorvoslati lehetőségek

(1) Felhasználó jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

a.) az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.),

b.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

c.) Felhasználó lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét Adatkezelő, az adatátvétel jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, Felhasználó tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Info tv. 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az Info tv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, Adatkezelő köteles Felhasználó személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni.
Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az Info tv. 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
A bíróság elrendelheti ítéletének – Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú Felhasználó e törvényben védett jogai megkövetelik.

(2) Adatkezelő Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Felhasználóval szemben Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.